Privatlivspolitik for Simmelkær G&I (3 april 2021)                                           


Dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser.
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysinger, når de ikke længere er nødvendige.Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Simmelkær G&I er dataansvarlige, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.


Kontaktoplysninger:

Simmelkær Gymnastikforening 

Formand Berit SKovlod Kold
Hodsagervej 13, Simmelkær, 7451 Sunds 
Mobil: 21294565
E-mail:Berit@skovlod.eu 
CVR 31922135
Website: moorliners.dkVi behandler følgende personoplysninger


Medlemsoplysninger

Almindelige personoplysninger - Registrerings- og kontaktoplysninger som:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Indmeldelsesdato
 • Fødselsår


  Oplysninger om instruktører og bestyrelsesmedlemmer

  Almindelige personoplysninger - Registrerings- og kontaktoplysninger som:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
  • Indmeldelsesdato
  • Fødselsår
  • Kontonummer


  Oplysninger om børn (alle under 18 år)

  • Vi har ingen børn under 18 år i vores forening. Bliver det tilfældet vil der blive tilføjet et afsnit omkring dette.


  Personoplysninger der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

  • CPR-nummer
  • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest
  Erhvervelse af personlige oplysninger


  Medlemmer, instruktører og bestyrelsesmedlemmer 

  Almindelige personoplysninger:

  • Vi får oplysningerne fra dig i forbindelse med indmeldelse, eller når vi efterspørger dem.


  Instruktører og bestyrelsesmedlemmer

  Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse

  • Ved personlig kontakt eller via e-mail


  Klubber

  Almindelige personoplysninger

  • Via formular på hjemmesiden i forbindelse med tilmelding til arrangement. I nogle tilfælde kan der være andre kilder: Idrættens hovedorganisationer f.eks. oplysninger om kursusdeltagelse (DGI)
   Formål med behandling af dine personoplysninger


   Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.


   Lovlige grunde til behandling er særligt:

   • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
   • Behandling efter lovkrav
   • Behandling med samtykke


   Formål med behandling af:

   1. Medlemsoplysninger

   • Medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
   • Som led i foreningens aktiviteter og arrangementer
   • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
   • Levering af varer du har bestilt
   • Administration af din relation til os

   2. Instruktører

   • Håndtering af instruktørernes hverv og pligter i foreningen
   • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
   • Udsendelse af e-mails i forbindelse med mødeaktiviteter
   • Udbetaling af godtgørelser og lignende
   • Administration af din relation til os

   3. Bestyrelsesmedlemmer 

   • Håndtering af ledernes hverv og pligter i foreningen
   • Overblik over og forbedring af erafringer og kompetencer, herunder kurser
   • Udsendelse af e-mails i forbindelse med mødeaktiviteter
   • Dokumentation overfor økonomiske forbindelser, herunder bankforbindelse og MobilePay
   • Udbetaling af godtgørelser og lignende
   • Administration af din relation til os

   4. Klubber

   • Kontaktoplysninger i forbindelse med aktiviteter og arrangementer
   Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser


   I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

   • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamlingen
   • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
   • Afholdelse af sociale arrangementer, samt andre aktiviteter
   • Brug af situationsbilleder og video taget i foreningen, der afbilder en kontret aktivitet eller situation i foreningen.
   • Da foreningen er medlem af DGI, sker der videregivelse af oplysninger om medlemmer, ledere og arrangører til disse, for at ledere og arrangører kan modtage information, aktivitets- og kursustilbud.
   • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen.
   • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene.
   • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende   Samtykke


   Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke.
   Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

   Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
   Vær dog opmærksom på at det kan have en konsekvens hvis du ikke ønsker at afgive samtykke i tilfælde hvor det er påkrævet for dit virke i foreningen.
   Videregivelse af dine personoplysninger


   • I forbindelse med aktiviteter og arrangementer sker der i nogle tilfælde videregivelse af personoplysninger til relevante arrangører.
   • Der sker videregivelse af oplysninger om bestyrelsesmedlemmer og instruktører i relevant omfang til organisationer, som foreningen er medlem af
   • Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke   Opbevaring og sletning af dine personoplysninger


   1. Medlemmer
    Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overenstemmelse med følgende kriterier
    • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen


   1. Bestyrelsesmedlemmer og Instruktører
    Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier
    • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt


   1. Klubber
    Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode efter arrangementet er afviklet og i overensstemmelse med følgende kriterier
    • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger i op til 2 år efter afholdelse af arrangementet
   Dine rettigheder


   Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig.

   Du har retten til 

   • at blive oplyst om behandlingen af data
   • indsigt i egne personoplysninger
   • berigtigelse
   • sletning
   • begrænsning af behandling
   • dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
   • indsigelse


   Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os.
   Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

   Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøver vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


   Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

   Revidering af privatlivspolitikken

   Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.
   Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.
   Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.
   Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.